خط مشی دسترسیدرباره ماپشتیبانی آنلاین
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک:TF
زبان مدرک:فارسی
زبان اثر اصلي:فارسی
شماره رکورد:574
سرشناسه:حاجی احمدی،مریم
عنوان و نام پديدآور: [پایان نامه]بررسی وضعیت محیط آموزشی بخش‌های بالینی ، از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با استفاده از پرسشنامه محیط آموزش فعالیت های بالینی/ مریم حاجی احمدی ؛ جلیل کوهپایه زاده ؛ کامران سلطانی عرب شاهی ؛ شعله بیگدلی
وضعيت نشر :: دانشکده مجازی و دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران، ۹۲
صفحه شمار:۶۱ص:جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :کارشناسی ارشدآموزش پزشکی۹۲
چکیده:وظیفه مهم ارزیابی، کنترل وبهبود کیفیت محیطهای بالینی به عهده دانشکده های پزشکی می باشد واین مطالعه با هدف ارائه پرسشنامه روا وپایا به عنوان ابزارتشخیصی به منظور بررسی کیفیت محیط آموزش فعالیتهای بالینی برای شناسایی نقاط قوت وضعف آموزش بالینی دانشجویان رشته پزشکی درچهاربخش اصلی بالینی انجام گردید. این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش توصیفی-تحلیلی (مقطعی) انجام شد. جامعه آماری دستیاران وکاروزان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به تعداد 76 نفرکه به روش سرشماری تعیین گردیدند.ابزار گرد آوری داده ها پرسش نامه محیط آموزش فعالیتهای بالینیActivities Coaching Context (ACC))) می باشد که از زبان اصلی به زبان فارسی ترجمه و با گرفتن نمونه آزمایشی وپایایی آن مورد تایید قرار گرفت. در این پرسش نامه نظرات افراد مورد مطالعه نسبت به کیفیت آموزش بالینی با 44 سوال وبانمره حداکثر 176مقایسه گردید. داده ها، توسط نرم افزار SPSS 16با روشهای آماری پارامتری ، تحلیل عاملی وآزمون همبستگی، موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت. 65نفرازدستیاران وکارورزان پرسشنامه را تکمیل کردند(درصد پاسخ دهی 5/85%).روایی صوری ومحتوایی پرسشنامه با نظر خواهی ازمتخصصین آموزش پزشکی مورد تأییدقرار گرفت. روایی سازه آن باانجام تحلیل عاملی، 7مقیاس درجه اول و3مقیاس درجه دوم تأییدشد. ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 932/0 وپایایی ثبات9/0محاسبه شد. دربررسی کیفیت آموزش محیط بالینی، میانگین نمرات افراد مورد مطالعه نشان دهنده این است که دردستیاران وکارورزان(به ترتیب38/9±77/90، 92/6±13/90)درحدمطلوب دربخش داخلی33/7±38/94 مطلوب ودربخشهای اطفال، زنان وزایمان وجراحی(به ترتیب7/9±66/86، 36/16±85/87، 8/16±2/86)درحد نیمه مطلوب می باشد. پرسشنامه محیط آموزش فعالیتهای بالینی(ACC) می تواند ابزاری روا وپایا ومناسب برای ارزیابی کیفیت محیط آموزش بالینی باشد . همچنین کیفیت آموزش فعالیتهای بالینی درمراکز آموزشی درمانی دانشگاه در بخش داخلی مطلوب ودر سایر بخش های اصلینیمه مطلوب است.
توصییفگر:محیط آموزش بالینیبخشهای بالینی پرسشنامه ACCدستیاران وکارورزان
شناسه افزوده:کوهپایه زاده،جلیل ، استاد راهنما
سلطانی عرب شاهی، کامران، استاد مشاور
بیگدلی،شعله، استاد مشاور
شناسه افزوده: دانشگاه علوم پزشکی تهران